Vietnam Vietnamese flag

Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Vietnam's estimated anthropogenic methane emissions ranked 19th in the world. While rice cultivation is the country's largest source of methane emissions, approximately 11 percent of its anthropogenic methane emissions—6.91 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), coal mines, and municipal solid waste.

Dựa vào dữ liệu báo cáo nhà kiếng của EPA về khí thải không phải CO2 do loài người tạo ra trên toàn cầu, trong năm 2005, tại Việt Nam lượng khí mêtan do con người thải ra được ước tính đứng hàng thứ 19 trên thế giới. Trong khi việc trồng lúa là nguồn thải khí methane nhiều nhất, khoảng 11 phần trăm tổng số khí methane do loài người thải ra—6.91 MMTCO2E—là từ nông nhiệp (quản lý phân bón), mỏ than đá, và bãi đổ rác.


Note: The site locations shown on the map are approximate. To avoid misrepresentations, the “zoom in” feature is limited.
Map Key: Select All Red Icon Agriculture Red Icon Coal Mines
Red Icon MSW      Red Icon Oil & Gas     Red Icon Wastewater
Site Type: GMI Sites Non-GMI Sites

This map uses data from the GMI Map of Methane Sites. Visit the world map for more about this map and how to use it.

Search for Activities in Vietnam

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

Steering


Resources


Loading...