Philippines Philippines flag

Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Philippines's estimated anthropogenic methane emissions ranked 32nd in the world. Approximately 18 percent of its anthropogenic methane emissions—7.1 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), coal mines, and municipal solid waste.

Batay sa datos ng ulat ng EPA na Global Anthropogenic Emissions of Non-CO2 Greenhouse Gases noong 2005, ang tinatayang buga ng anthropogenic methane (methane na nagmumula sa mga gawain ng tao) sa Pilipinas ay umantas ng ika-32 sa mundo. Humigit kumulang 18 porsiyento ng kanyang buga na anthropogenic methane—7.1 MMTCO2E—ay galing sa agrikultura (pagamit ng abono), mga minahan ng karbon, at tambakan ng basura.


Note: The site locations shown on the map are approximate. To avoid misrepresentations, the “zoom in” feature is limited.
Map Key: Select All Red Icon Agriculture Red Icon Coal Mines
Red Icon MSW      Red Icon Oil & Gas     Red Icon Wastewater
Site Type: GMI Sites Non-GMI Sites

This map uses data from the GMI Map of Methane Sites. Visit the world map for more about this map and how to use it.

Search for Activities in Philippines

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...